2013. december 13., péntek

Advent 3. vasárnapja „A” év

Örvendjen a puszta és a kiaszott vidék,
ujjongjon a sivatag és viruljon mint a liliom!
Virulva viruljon és ujjongjon, ujjongva vigadjon!
Övé lett a Libanon dicsősége, a Kármel és a Sáron fensége;
meglátják ők az Úr dicsőségét, Istenünk fenségét.
Erősítsétek meg a lankadt kezeket és a roskadozó térdeket szilárdítsátok meg!
Mondjátok a remegő szívüeknek:
»Legyetek erősek, ne féljetek! Íme, a ti Istenetek! Eljön a bosszú, Isten megtorlása, ő jön el és megszabadít titeket.«
Akkor majd kinílik a vakok szeme és a süketek füle megnyílik.
Akkor majd ugrándozik a sánta, mint a szarvas és ujjong a néma nyelve[...]
Akiket az Úr kiválasztott, visszatérnek, ujjongással jönnek a Sionra
és örök örvendezés lesz a fejük felett;
vidámság és öröm tölti el őket, s elfut tőlük a bánat és a sóhaj.
                                                                                                    (Iz 35,1-6a.10)
1. A felolvasott izajási prófécia a Déli pusztaság virgázását, az üdvösség beteljesedésének jelképeként alkalmazza. Noha Edom földje most pusztaság, mivel fiai fogságban vannak, de visszatérésük örömére kivirul a Kármel és a Libanon valamint a tegermellék termékeny síksága. A visszatérő fiaknak, a megváltottaknak pedig hasonló örömben lesz részük, mint az egyiptomi fogságból szabaduló atyáknak.
2. A szabadság örömének egyik jele a lankadt kezek és a roskadozó térdek megerősítése. A szabadságot azért kapjuk, hogy megerősödjünk és edzettek legyünk a bűn elleni harcban (Zsid 12,4b) valamint készek legyünk megerősíteni a ránk bízottakat. A megerősítés a hit és erkölcs szerinti példaadó élet: „Vesd el magadtól a száj hamisságát és az ajkak alattomosságát tartsd távol magadtól! Szemed egyenesen nézzen és szempillád a lábad elé tekintsen! Egyengesd kábad ösvényét és minden utad legyen céltudatos!” (Péld 4,25-26) Az ilyen jellegű magatartás meghozza a gyógyulás örömét (Zsid 12,13c).
A megerősítés másik jele a bíztatás, miszerint Isten igazságot szolgáltat mindazoknak, akik sérelmet szenvedtek. Az isteni igazságszolgáltatás viszont nem militarista vagy politikai jelleget visel, hanem kiengesztelődőt, mivel Isten igazságossága a béke. Jézus ezért vonult be a Szent Városba szamárcsikón (Jn 12,14), beteljesítve Zakariás jövendölését: „Felette örvendezzél, Sion leánya: ujjongj, Jeruzsálem leánya: íme, bevonul hozzád királyod, igaz ő megszabadít; szegény ő és szamáron ül, szamárkanca fiatal vemhén” (Zak 9,9; vö. Jn 12,15).
A gyengeségek, amelyekből felemel és kigyógyít Krisztus szeretete a vakság, bénaság, süketség (Iz 29,18); Krisztus azért jön és arra küld minket, hogy meggyógyítsuk a lelki vakságot, felnyissuk embertársaink szemét az élet céljára; erőt adjunk és biztos támaszt mindazoknak, akiknek kisiklott az élete, hogy megtérjenek és megmaradjanak a szeretet egyenes és hiteles útján; a visszataszító emberek bennünk olyan barátokra találjanak, akik Isten irgalmáról biztosítják őket; a lelkileg halottak, akik csak árnyékai öngauknak (Iz 26,19) újból alkotó és ajándékozó életet élhessenek; a szegények a mi segítségünkön keresztül tapasztaják meg, hogy Isten Országa közel van. Krisztus nekünk adta Lelkét (Jn 20,22), hogy prófétai, papi és királyi feldatatát folytassuk (Iz 61,1-3). A krisztusi apostoli hivatás (ApCsel 3,1-10) betöltése, példájának követése (Mk 7,37; Jn 5,1-18; 9,1-41) bizonyosság (Mt 11,3; Lk 7,20b) a világ számára, hogy Isten jelen van, szeret és megjelenésekor „letöröl majd szemünkről minden könnyet és nem lesz többé sem halál, sem gyász, sem jajgatás és fájdalom sem lesz többé, mert az elsők elmúlnak” (Jel 21,4).
3. Földi működése idején, Jézus mindenkor meghallotta a hit kitartó könyörgését és ma is meghallja az imát. Az ő gyógyítása béke és bűnbocsánat. A keleti imahagyomány Jézus-imája segít mindazoknak, akik látni és hallani; járni és élni akarnak: Jézus Krisztus, Isten Fia, Megváltó, könyörülj rajtam, bűnösön! 
A szentmise változó részeinek szövegei közül a bevonulási ének (Gaudete in Domino) mindannyiunkat meghív a tanúságtevő életre: szelidségünk révén minden ember számára legyen nyilvánvaló, az Úr közel van! A megerősítők legyenek tanúságtevők, a megerősítésre szorulók, az aggodalmaskodók pedig minden imádságukban kitartóan terjesszék kéréseiket Isten elé. A megerősítő tevékeny szeretete és a megerősítésre szoruló kitartó könyörgése hozza a bizalom áldást és a szabadítást (Offertorium: Benedixisti, Domine és Communio: Dicite: Pusillanimes). Ámen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése