2013. december 24., kedd

Karácsony éjszakai mise

A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát; akik a halál árnyékának országában laknak, azokra világosság ragyog.
Megsokasítod az ujjongást, megnöveled az örömet; örvendenek színed előtt, ahogy örvendenek aratáskor és amint ujjonganak, akik a zsákmányt osztják.
Mert összetöröd terhes igáját, a vállára nehezedő botot és sanyargatójának pálcáját, mint Mádián napján.
Mert minden dübörögve menetelő katonacipő és vérben megforgatott ruha elégetésre kerül, tűz martaléka lesz.
Mert gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk; az uralom az ő vállán lesz és így fogják hívni nevét: csodálatos Tanácsadó, erős Isten, örökkévalóság Atyja, béke Fejedelme.
Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége Dávid trónján és királysága fölött, hogy megszilárdítsa és megerősítse azt joggal és igazsággal, mostantól fogva mindörökké.
A Seregek Urának féltő szeretete műveli ezt.
Iz 9,1-6

Az adventi vasárnapokon felolvasott prófétai jövendölései ebben a felolvasott szakaszban csúcsosodnak. Advent 1. vasárnapján Isten békét teremtő ítéletéről olvastunk, a 2. vasárnapon a Messiás béketeremtő szerepéről, a 3. vasárnapon a messiási béke örömteli megnyilvánulásairól, míg a 4. vasárnapon arról olvastunk, hogy a Messiás Isten jelenlétének megnyilvánulása lesz - Emmanuel.

1. A most felolvasott prófétai szakasz Izajás emlékiratainak lezárása, amely a szír-efraimita válság vége felé keletkezett. A próféta hálát ad Istennek egy himnuszban, amiért Ácház király utódja révén fennmaradt a dinasztia és ezzel beteljesedésük felé tartanak a Dávidnak tett isteni ígéretek (Iz 7,14-15).
A sötétségben járó nép, azok képviselői, akiknek már semmi kilátásuk a jövőre és teljes kétségbeesésben vannak. Nekik szól a próféta vigasza: Isten leveszi róluk a nyomasztó terhet és felszabadítja őket minden ellenséges elnyomás alól (Iz 7,4-5; Bír 7,15-25). Az Isten győzelme nem csupán egy csata vagy háború megnyerése, hanem minden békétlenség megszűntetése a megígért, fiatal leánytól született Gyermekben, aki az Emmanuel.
A prófétai jövendölésből megtudhatjuk az Emmanuel név jelentését és ezzel együtt a messiási Gyermek uralkodásának jellemzőit:
a) csodálatos Tanácsadó (Iz 28,29) - nem lesz szüksége tanácsadókra (Iz 11,2), mivel az Istennel való egyedülálló kapcsolata révén ő maga lesz az isteni tanítás közvetítője,
b) harcban erős Isten (Iz 10,21; vö. 1Sám 28,13; Zsolt 45,7) - aki biztos győzelmet szerez;
c) örök Atya - akinek uralma nevelői, oktatói és védelmező jelleget visel.
Viszont az Emmanual leginkább kiemelkedő jellemzője a béke.

2. A ma született Gyermek a magasságból felkelő, aki fényt hoz a sötétségben és halál árnyékában ülőknek. Zakariás énekében, amelyben hálát ad János fia születéséért és küldetéséért, megénekli a próféta hivatását: ő az Úr előtt fog járni, hogy előkészítse annak útját. A próféta Isten ismeretére és a bűnök bocsánatára tanítja a népet, hogy készen legyen a Fényesség befogadására (Lk 1,79). Krisztus a világ Világossága (Jn 8,12; 9,5), aki a világosság fiaivá akar tenni mindnyájunkat (Jn 12,36). Az ő világossága véget vet minden fizikai és lelki káosznak; benne látható a valóság olyannak, amilyen. Az ő világossága elűzi az Istennel szembeni értetlenséget, szeretetének üldözését és a lagymatagságot. A mindeneket teremtő és megvilágosító Isten (Ter 1,3; Iz 9,2), a Jézus Krisztusra tekintő, immáron szabad embernek megad minden kegyelmet Isten szeretetenek megértéséhez.
A ma született Gyermekkel új korszak köszöntött az emberiség történelmébe. Errre utal a vető és az arató együttes örömének (Lev 26,5; Ám 9,13) képe. Jézus kereszthalálának és feltámadásának titka prófétai feladatot ad mindazoknak, akik világosságában élnek; az ő feladatuk a Világossagról való tanúságtétel, az aratás (Jn 4,36).
A ma született Gyermek olyan békét hoz, amely megszűntet minden ellenségeskedést, ellentétet és viszályt, amely lehet vallási, de lehet etnikai is (Ef 2,14).
A ma született Gyermek a kitaszítottak királya, aki uralmának látszólagos mélypontján, a kereszten bizonyul Isten békéjének (Lk 1,32).

3. Krisztus világossága feltárja számunkra a teremtés értelmét és célját; ő a nemzetek világossága, akiben létrejön az Isten és az ember találkozása, az emberek, a népek Igaz szeretetben történő találkozása; Krisztus világossága az Egyház küldetésének, liturgikus összejöveteleinek és igehirdetésének központja. Krisztus világossága maga az Igazság.
A ma született Gyermek az Isten Fia, akit az Atya ma nemzett nekünk. Krisztusban Isten örökké ma adja nekünk békéjét, ezért céltalan a népek és az emberek közötti dühöngés, hiábavalóság küzdeni Isten világosságával, mivel az legyőz minden sötétséget. Ezt énekli meg a szentmise bevonulási éneke és az Alleluja, a Dominus dixit ad me (az Úr mondta nekem) szavakkal. Ámen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése